Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viaPokobiecemu Pokobiecemu
bymydragon
9792 3d16 500
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPokobiecemu Pokobiecemu
bymydragon
1712 b77e 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaPokobiecemu Pokobiecemu
bymydragon
                        ♥♥♥
— pokobiecemu
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu

July 15 2017

bymydragon
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaPokobiecemu Pokobiecemu
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viaPokobiecemu Pokobiecemu
bymydragon
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromnoniewiem noniewiem viaPokobiecemu Pokobiecemu

June 25 2017

bymydragon
3700 717f 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamyceline myceline
8842 cebb
Reposted frommaking-love making-love viamyceline myceline
bymydragon
Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka viamyceline myceline
bymydragon
4812 23b9 500
Reposted fromkredkowa kredkowa viamyceline myceline
bymydragon
bymydragon
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaPokobiecemu Pokobiecemu
bymydragon
2013 619e
Reposted fromusual usual viaPokobiecemu Pokobiecemu
bymydragon
2219 1001
Reposted fromkrzysk krzysk viaatramentovva atramentovva
bymydragon
3028 84ce
Reposted fromkrzysk krzysk viaatramentovva atramentovva
bymydragon
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
bymydragon
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viacomplicated-idea complicated-idea
bymydragon
5561 5399 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...